ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چند صفحه ای
کمينه
بخشنامه های سال 95(بخش دوم) | بخشنامه های سال 95(بخش اول) | بخشنامه های سال 94(بخش اول) | بخشنامه های سال 94(بخش دوم) | بخشنامه های سال 93 (بخش اول) | بخشنامه های سال 93(بخش دوم) | بخشنامه های سال 1392
 
نمایش تک صفحه ای

مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهي پيمانكاران كوچك

ضوابط اجرايي كارهاي اماني در پروژه هاي استاني

شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه - ضابطه شماره 314

روش هاي محاسبه حداكثر بارش محتمل (PMP) و منحني هاي عمق، سطح، تداوم بارش (DAD) - ضابطه شماره 716

راهنماي حريم كيفي منابع آب جهت بسته بندي با هدف شرب - ضابطه شماره 711

راهنماي انتخاب روش تدارك پروژه

تصحيح پيوست راهنماي طراحي سيستم هاي فتوولتاييك به منظور تامين انرژي الكتريكي به تفكيك اقليم و كاربري - ضابطه شماره 667

دستورالعمل طراحي سازه اي و الزامات و ضوابط عملكردي و اجرايي نماي خارجي ساختمان ها - ضابطه شماره 714

تعيين حداكثر ظرفيت و تعداد كار مجاز شركت هاي تشخيص صلاحيت شده بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت

تعرفه خدمات نقشه برداري، سال 1395


بخشنامه های سال 95(بخش دوم) | صفحه 1 از 7 | بخشنامه های سال 95(بخش اول)

چاپ  

لینکهای مرتبط
کمينه

چاپ  

 
کمينهCopyright 2008 www.Atorpat.ir   |  Atorpat  |  حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده